ایده ‌های نو در ماشین های کشاورزی
رویداد
ایده ‌های نو در ماشین های کشاورزی

محور های رویداد:

  • ماشین های تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت
  • ماشین های فرآوری و پس از برداشت (زراعی، باغی، گیاهان دارویی)
  • ماشین های جمع آوری و فرآوری زائدات محصولات کشاورزی
  • اتوماسیون در کشاورزی (ماشین ها- تجهیزات)
  • کاربرد اطلاعات ماهواره ای در کشاورزی (RS-GIS)