"فناوري هاي نوين شيميايي در حوزه سلامت"
جشنواره تخصصی
"فناوري هاي نوين شيميايي در حوزه سلامت"

مركز رشد فناوري هاي نوين سلامت جهاد دانشگاهي با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان ذیل طرح تانا برگزار می کند

(  رویداد ملی ایتاپ فناوری های نوین شیمیایی در حوزه سلامت)
تاریخ شروع ثبت ایده از 1402/05/17

تاریخ پایان ثبت ایده 1402/09/17                                                 شماره دبیرخانه رویداد:   09376414912

محورهای رویداد:                                                                                                            06133340614

  • مواد اولیه دارویی
  • گیاهان دارویی
  • مواد شیمیایی بهداشتی
  • شیمی تغذیه
  • نانو مواد شیمیایی
  • محیط زیست
  • کیت های تشخیصی