رویداد ایتاپ توسعه اقتصاد دیجیتال
رویداد
رویداد ایتاپ توسعه اقتصاد دیجیتال

پارک علم و فناوری خوزستان با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان واداره کل اطلاعات وفناوری اطلاعات استان خوزستان ذیل طرح تانا برگزار میکند رویداد ایتان با عنوان توسعه اقتصاد دیجیتال
مدت ثبت ایده محدود می باشد و جوایز ارزنده به ایده های برتر تعلق خواهد گرفت
شروع ثبت ایده 5 مهر ماه سالجاری

محور های رویداد:    1- انرژی                               3- نیازهای شهری

                              2- بهداشت ودرمان                         4-بازار