ایتاپ توسعه اقتصاد دیجیتال

ایتاپ فناوری های نوین شیمیایی در حوزه سلامت

دوره‌های ایتاپ

رویدا‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ایتاپ

مشاهده همه دوره‌ها

حامیان ایتاپ

شرکت ها و سازمانهای پشتیبان

برندگان ایتاپ

برندگان دوره های پیشین
کسب وکار

ذهن برتر

کسب و کار

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز

کسب وکار

دانش انرژی

کشاورزی

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز