اهداف ایتاپ

اهداف ایتاپ

ترویج فرهنگ ایده پردازی
تولید ثروت از داشته های فکری
شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر
طرح ایده های نو در زمینه ها و حوزه های مختلف و تجاری سازی آنها
آشنایی با نهادهای حمایت کننده از ایده ها(پارک و مراکز رشد)
شناسایی، مشاوره، آموزش و هدایت صاحب ایده به سوی تجاری سازی