کسب وکار

ذهن برتر

کسب و کار

 • شرکت داده پرداز پارسیان

 • شرکت فرانش داده پویا

 • آقای اردشیر محمدی

سایر کاندیده‌ها

کسب وکار

دانش انرژی

کشاورزی

 • شرکت داده پرداز پارسیان

 • شرکت فرانش داده پویا

 • آقای اردشیر محمدی

سایر کاندیده‌ها

کسب وکار

صنعت نفت

منابع طبیعی

 • شرکت داده پرداز پارسیان

 • شرکت فرانش داده پویا

 • آقای اردشیر محمدی

سایر کاندیده‌ها

کسب وکار

آب و خاک

منابع طبیعی

 • شرکت داده پرداز پارسیان

 • شرکت فرانش داده پویا

 • آقای اردشیر محمدی

سایر کاندیده‌ها

کسب وکار

خانه استارتاپ

استارتاپ

 • شرکت داده پرداز پارسیان

 • شرکت فرانش داده پویا

 • آقای اردشیر محمدی

سایر کاندیده‌ها