رویداد ایده های فناورانه در کشاورزی دانش بنیان
جشنواره تخصصی
رویداد ایده های فناورانه در کشاورزی دانش بنیان

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری پارک علمو فناوری خوزستان ذیل طرح تانا( توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها) برگزار میکند.

"رویداد ایتاپ کشاورزی دانش بنیان"

محورها: 

  • -فناوری های فنی و مهندسی امور  دام، خاک، و آب ، جنگل ها ومراتع
  • تولید گیاهان زراعی باغی ودارویی
  • نانو تکنولوژی
  • کشاورزی هوشمند
  • صنایع غذایی وفرآوری محصولات کشاورزی