جشنواره ملی همیار برق
جشنواره تخصصی
جشنواره ملی همیار برق

محورهای جشنواره:

  1. راهکارهای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق
  2. کنترل دستگاه های رمز ارز دیجیتال
  3. تنظیم وکنترل دستگاه های تهویه منازل بر حسب دمان درون منزل
  4. راهکارهای بالا بردن ارائه خدمات غیر حضوری ( برق من ) 
  5. جلوگیری از حوادث شبکه