ایتاپ تخصصی صنعت ساختمان
جشنواره تخصصی
ایتاپ تخصصی صنعت ساختمان

به مناسبت روزمهندس ايتاپ با موضوع" صنعت ساختمان"با محورهاي ذيل برگزار می گردد

محورهاي رويداد:

1- مصالح و فناوريهاي نوين ساختمان

2- ساختمان و مصالح سبز دوستدارمحيط زيست.

3- معماري داخلي و فضاي باز.

4- لوازم و تاسيسات مكانيكي ساختمان.

5-لوازم و تاسيسات برقي، الكترونيكي، و امنيتي ساختمان.

6- سيستم هاي نوين سازه ايي.

7- استارتاپهاي صنعت ساختمان.

8- بتن هاي دكوراتيو يا داراي معماري خاص.