اهداف جشنواره

ترویج فرهنگ ایده پردازی

تولید ثروت از داشته های فکری

شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر

طرح ایده های نو در زمینه ها و حوزه های مختلف و تجاری سازی آنها

آشنایی با نهادهای حمایت کننده از ایده ها(پارک و مراکز رشد)

شناسایی، مشاوره، آموزش و هدایت صاحب ایده به سوی تجاری سازی