مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)
دوره آموزشی
 مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)

شرح دوره

زیست پزشکی دارویی تلفیقی میان رشته ای از سه حوزه علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم دارویی است که امکان مطالعه عمیق مکانیسم بیماری ها، درک علت مولکولی بیماری و دستیابی به روش ها درمان دارویی را فراهم می کند. مدرسه زیست پزشکی دارویی از دو بخش سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک از یک طرف و اکتشاف دارو از طرف دیگر تشکیل شده است که در کنار هم امکان شناسایی هدف های معتبر دارویی و اکتشاف دارو برای آن هدف ها را فراهم می کند.

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.
https://iins.ir/events/vcpharmabiomedicine-itap/