شاخص های ارزیابی
 • ردیف
 • معیارها
 • سقف امتیاز
شاخص های ارزیابی
 • 1
 • تشریح و توجیه ایده
 • 30
 • 1-1
 • سوابق و تاریخچه :
 • 4
 • 2-1
 • نوآوری :
 • 12
 • 3-1
 • کاربردهای محصول/ خدمات :
 • 8
 • 4-1
 • وضعیت کنونی محصول/ خدمات و مقایسه با فناوری های رقیب :
 • 6
 • 2
 • تشریح مدل کسب و کار :
 • 10
 • 2-1
 • چگونگی درآمد زایی از کالا/ خدمات :
 • 3
 • 2-2
 • مشتریان کالا و خدمات چه کسانی هستند؟ (دولت، بخش خصوصی و..) :
 • 3
 • 2-3
 • چه نیازی از جامعه را پاسخ می¬دهد؟ :
 • 4
 • 3
 • برنامه اجرایی :
 • 5
 • 3-1
 • چه امکاناتی برای اجرا مورد نیاز است؟
 • 3
 • 3-2
 • ساختار تشکیلاتی کسب و کار شامل ترکیب نیروی انسانی چه می¬باشد؟ :
 • 2
 • 4
 • توجیه مالی :
 • 5
 • 4-1
 • میزان سرمایه مورد نیاز چقدر پیش بینی می¬شود؟
 • 2
 • 4-2
 • میزان درآمد و سود سالیانه چقدر پیش بینی می شود؟
 • 1.5
 • 4-3
 • میزان هزینه های سالیانه چقدر پیش بینی می شود؟
 • 1.5
 • جمع :
 • 50