جشنواره استارتاپی کشاورزی هوشمند
جشنواره ملی
جشنواره استارتاپی کشاورزی هوشمند

این جشنواره توسط پارک علم و فناوری خوزستان و با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در حوزه کشاورزی و نیز شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و ایده های توانمند در این صنعت برگزار شده است و ایده های برتر علاوه بر تقدیر مورد جذب و حمایت پارک علم و فناوری خوزستان قرار می گیرند.