رویداد کارآفرینی صنعت گردشگری دزفول
جشنواره ملی
رویداد کارآفرینی صنعت گردشگری دزفول

رویداد کارآفرینی صنعت گردشگری دزفول، رویدادی در راستای کمک به توسعه صنعت گردشگری در منطقه و فرهنگ سازی کار و کسب ها در راستای فعالیت اثر بخش و مفید در این حوزه و نیز شناسایی و حمایت از ایده ها و کسب و کارهای فعال و ارزش آفرین در صنعت گردشگری بوده که قرار است خردادماه 1400 برگزار شود.