جشنواره ایتاپ نوآوری و فراوری در صنایع غذایی (بهبهان)
جشنواره شهرستان
جشنواره ایتاپ نوآوری و فراوری در صنایع غذایی (بهبهان)

این جشنواره توسط مرکز رشد واحدهای فناور بهبهان وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در سطح شهرستان و نیز شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و ایده های توانمند در این صنعت برگزار شده است و ایده های برتر علاوه بر تقدیر مورد جذب و حمایت پارک علم و فناوری خوزستان قرار می گیرند.