مدرسه جامع کارآفرینی مجازی ساخت و تجاری سازی کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی (ویژه رویداد زیست فناوری)
دوره آموزشی
مدرسه جامع کارآفرینی مجازی ساخت و تجاری سازی کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی (ویژه رویداد زیست فناوری)

کارگاه های مدرسه

۱) تشخیص در شرایط In Vitro Diagnosis (IVD) (نظری)

۲) مبانی ورود به کسب و کار کیت های آزمایشگاه (نظری)

۳) اصول تجاری سازی کیتهای آزمایشگاهی در ایران و کشورهای منطقه (نظری)

۴) مزیتهای رقابتی انواع سیستم‌های تشخیصی (نظری)

۵) اصول علمی ساخت کیت های تشخیص طبی (مولکولی، سرولوژیک، رپید و….) (نظری و عملی)

۶) کنترل کیفی انواع کیتهای تشخیصی (نظری و عملی)

۷) تضمین کیفیت انواع کیتهای تشخیصی  (نظری)

۸) استانداردسازی و احذ مجوز فروش انواع کیتهای تشخیصی (نظری و عملی)

 

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.

https://iins.ir/events/vckitschool-itap/